Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Muncă

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul raporturilor de muncă și dialog social sunt următoarele:

1. elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale direcției, în colaborare cu reprezentanții partenerilor sociali (organizațiilor sindicale și patronale) și ai partenerilor de dezvoltare, cu Organizația Internațională a Muncii și cu societatea civilă;

2. monitorizarea implementării calitative a politicilor publice și a actelor normative, precum și a tratatelor internaţionale la care Republicii Moldova este parte în domeniile de activitate ale direcției, inclusiv în colaborare cu reprezentanții partenerilor sociali (organizațiilor sindicale și patronale) și societatea civilă;

3. întocmirea rapoartelor iniţiale şi periodice la convențiile Organizației Internaționale a Muncii, ratificate de Republica Moldova în domeniile de activitate ale direcției, precum și prezentarea de propuneri privind ratificarea sau denunţarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

4. prezentarea propunerilor de îmbunătățire a legislației la standardele internaționale, precum și de armonizare a prevederilor cadrul normativ la directivele UE în corespundere cu Agenda de asociere RM-UE în domeniile de activitate ale direcției;

5. organizarea eficientă a dialogului social, precum și asigurarea activităților de secretariat al Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective întru examinarea și soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul muncii şi al problemelor social-economice;  

6. examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale conexe domeniilor de activitate ale direcției;

7. acordarea asistenței informaţionale şi metodologice privind aplicarea legislației în domeniile de activitate ale direcției, asigurarea audienței și examinarea petițiilor persoanelor fizice, precum și examinarea adresărilor persoanelor juridice, autorităților publice centrale şi locale, a organizațiilor sindicale și patronale şi a altor entități interesate în limita competenței funcționale a direcției;

8. exercitarea altor sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul ocupării și reglementării migrației forţei de muncă:

1. elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul ocupării forței de muncă și reglementării migrației forței de muncă;

2. coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

3. coordonarea metodologiei și a procesului de elaborare a standardelor ocupaționale;

4. coordonarea și colaborarea cu comitetele sectoriale, inclusiv asigurarea finanțării comitetelor sectoriale din bugetul de stat, conform legislației în vigoare;

Lista comitetelor sectoriale

5. promovarea cooperării cu principalele state de destinație pentru lucrătorii moldoveni;

6. coordonarea, conform competențelor, a măsurilor de reintegrare profesională a cetățenilor reveniți de peste hotarele țării;

7. promovarea cooperării bilaterale internaționale în domeniul ocupării forței de muncă;

8. asigurarea actualizării Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale are rolul de a acorda suport metodologic și de a coordona procesul de elaborare a standardelor ocupaționale. Până în prezent, au fost elaborate și aprobate 74 de standarde ocupaționale.

Standardele ocupaționale servesc la identificarea competențelor profesionale, precum și la corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii, astfel fiind asigurată calitatea formării profesionale a lucrătorilor.

Standardele ocupaţionale reflectă principalele roluri şi responsabilităţi dintr-un domeniu de activitate și oferă o descriere detaliată a sarcinilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru o prestaţie eficientă la locul de muncă.

Puteți accesa Registrul standardelor ocupaționale aici.

STANDARDELE OCUPAȚIONALE PE DOMENII

Agricultură

314202 Agronom (calificare medie) (nivel 4)

811002 Apicultor (nivel 3)

611202 Cultivator legume şi fructe (revizuit) (nivel 3)

18815 Viticultor (nivel 3)

Business şi administrare

242309 Expert în standarde ocupaționale (nivel 6)

Construcții

732003 Asfaltobetonist (nivel 3)

712405 Confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant (nivel 3)

732006 Constructor de acoperişuri (nivel 3)

12831 Dulgher (nivel 3)

741105 Electrician în construcţii (nivel 3)

732009 Electrician-montator rețele de iluminat (nivel 3)

13137 Fierar-betonist (nivel 3)

732041 Instalator instalaţii, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare (nivel 3)

732040 Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare (nivel 3)

732012 Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze (nivel 3)

741120 Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare (nivel 3)

741121 Instalator pentru sisteme termice solare (nivel 3)

712609 Izolator termic (nivel 3)

732016 Învelitor cu materiale în rulou sau în foi (nivel 3)

13967 Lăcătuş-electrician în construcţii (nivel 3)

13987 Lăcătuş instalator tehnică sanitară (nivel 3) 

732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton (nivel 3)

711932 Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (nivel 3)

16327 Pietrar-zidar (nivel 3)

732031 Placator cu plăci (nivel 3)

732038 Tâmplar în construcţii (nivel 3)

311203 Tehnician constructor (nivel 4)

18281 Tencuitor (nivel 3)

18894 Zugrav (nivel 3)

Industrie

12903 Electrogazosudor-montator (nivel 3)

723303 Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial (nivel 3)

12989 Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric (nivel 3)

816041 Mașinist-reglor (nivel 3)

311314 Tehnician energetician-electrician (nivel 4)

311205 Tehnician-hidroamelioraţii (nivel 4)

311528 Tehnician mecanic (nivel 4)

313908 Tehnician în securitate și sănătate în muncă (nivel 4)

Industrie alimentară

11476 Brutar (nivel 3)

11481 Bucătar (nivel 3)

11757 Cofetar (nivel 3)

721009 Controlor produse alimentare (nivel 3)

816060 Operator la fabricarea zaharului (nivel 3)

816067 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate (nivel 3)

816071 Operator la linie în industria alimentară (nivel 3)

721024 Prelucrător mezeluri (nivel 3)

313906 Tehnician asigurarea calității (nivel 4)

311921 Tehnician/tehniciană alimentație publică (nivel 4)

311928 Tehnician industria alimentară (nivel 4)

311945 Tehnician în panificație și patiserie (nivel 4)

311122 Tehnician tehnolog (nivel 4)

Industrie ușoară

723010 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă (nivel 3)

753207 Cusător (în industria ușoară) (nivel 3)

Mecanică auto

723103 Electrician-electronist auto (nivel 3)

723108 Mecanic auto (nivel 3)

Medicină veterinară

324003 Felcer veterinar (nivel 4)

Mediu

314306 Tehnician amenajist/tehniciană amenajistă (nivel 4)

314105 Tehnician/tehniciană în gospodărirea și protecția apelor (nivel 4)

314107 Tehnician protecția mediului (tehnician ecolog) (nivel 4)

Sănătate

325801 Asistent medical/asistentă medicală în urgențe (nivel 4)

Servicii

523003 Casier în sala de comerț (nivel 3)

331302 Contabil (calificare medie) (nivel 4)

13337 Frizer (nivel 3)

531103 Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă) (nivel 3)

532203 Îngrijitor la domiciliu (nivel 3)

Silvicultură

314311 Tehnician/tehniciană în silvicultură (nivel 4)

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

351401 Dezvoltator web (studii profesional tehnice) (nivel 4)

714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii (nivel 3)

714020 Operator la telecomunicaţii (nivel 3)

714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor (nivel 3)

351203 Programator (studii profesional tehnice) (nivel 4)

Transport

1041007 Maşinist la automacara (nivel 3)

1041019 Tractorist-maşinist în producţia agricolă (nivel 3)

833102 Șofer de autobuz (nivel 3)

Turism

422103 Agent/agentă de turism (nivel 4)

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021) a fost revizuit pe parcursul anului 2020, fiind aprobat în redacție nouă prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021 și înregistrat de către Ministerul Justiției pe data de 24 decembrie 2021.

Noul Clasificator a fost aliniat la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce va permite comparabilitatea internațională a statisticilor Republicii Moldova din domeniul pieței muncii și reflectarea cererii de forță de muncă sub aspect de ocupații. În procesul de revizuire au fost implicate toate părțile interesate.

Clasificatorul Ocupațiilor se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, precum și pentru persoanele fizice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Linkuri utile