Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Muncă

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul raporturilor de muncă și dialog social sunt următoarele:

1. elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale direcției, în colaborare cu reprezentanții partenerilor sociali (organizațiilor sindicale și patronale) și ai partenerilor de dezvoltare, cu Organizația Internațională a Muncii și cu societatea civilă;

2. monitorizarea implementării calitative a politicilor publice și a actelor normative, precum și a tratatelor internaţionale la care Republicii Moldova este parte în domeniile de activitate ale direcției, inclusiv în colaborare cu reprezentanții partenerilor sociali (organizațiilor sindicale și patronale) și societatea civilă;

3. întocmirea rapoartelor iniţiale şi periodice la convențiile Organizației Internaționale a Muncii, ratificate de Republica Moldova în domeniile de activitate ale direcției, precum și prezentarea de propuneri privind ratificarea sau denunţarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

4. prezentarea propunerilor de îmbunătățire a legislației la standardele internaționale, precum și de armonizare a prevederilor cadrul normativ la directivele UE în corespundere cu Agenda de asociere RM-UE în domeniile de activitate ale direcției;

5. organizarea eficientă a dialogului social, precum și asigurarea activităților de secretariat al Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective întru examinarea și soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul muncii şi al problemelor social-economice;  

6. examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale conexe domeniilor de activitate ale direcției;

7. acordarea asistenței informaţionale şi metodologice privind aplicarea legislației în domeniile de activitate ale direcției, asigurarea audienței și examinarea petițiilor persoanelor fizice, precum și examinarea adresărilor persoanelor juridice, autorităților publice centrale şi locale, a organizațiilor sindicale și patronale şi a altor entități interesate în limita competenței funcționale a direcției;

8. exercitarea altor sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul ocupării și reglementării migrației forţei de muncă:

1. elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul ocupării forței de muncă și reglementării migrației forței de muncă;

2. coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

3. coordonarea metodologiei și a procesului de elaborare a standardelor ocupaționale;

4. coordonarea și colaborarea cu comitetele sectoriale, inclusiv asigurarea finanțării comitetelor sectoriale din bugetul de stat, conform legislației în vigoare;

Lista comitetelor sectoriale

5. promovarea cooperării cu principalele state de destinație pentru lucrătorii moldoveni;

6. coordonarea, conform competențelor, a măsurilor de reintegrare profesională a cetățenilor reveniți de peste hotarele țării;

7. promovarea cooperării bilaterale internaționale în domeniul ocupării forței de muncă;

8. asigurarea actualizării Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale are rolul de a acorda suport metodologic și de a coordona procesul de elaborare a standardelor ocupaționale. Până în prezent, au fost elaborate și aprobate 89 de standarde ocupaționale.

Standardele ocupaționale servesc la identificarea competențelor profesionale, precum și la corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii, astfel fiind asigurată calitatea formării profesionale a lucrătorilor.

Standardele ocupaţionale reflectă principalele roluri şi responsabilităţi dintr-un domeniu de activitate și oferă o descriere detaliată a sarcinilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru o prestaţie eficientă la locul de muncă.

Puteți accesa Registrul standardelor ocupaționale aici.

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021) a fost revizuit pe parcursul anului 2020, fiind aprobat în redacție nouă prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021 și înregistrat de către Ministerul Justiției pe data de 24 decembrie 2021.

Noul Clasificator a fost aliniat la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce va permite comparabilitatea internațională a statisticilor Republicii Moldova din domeniul pieței muncii și reflectarea cererii de forță de muncă sub aspect de ocupații. În procesul de revizuire au fost implicate toate părțile interesate.

Clasificatorul Ocupațiilor se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, precum și pentru persoanele fizice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Linkuri utile