Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Protecție socială

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie și a traficului de ființe umane sunt următoarele:

1. elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii și combaterii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, inclusiv în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

2. coordonarea procesului de armonizare a legislației naționale din domeniul de competență la normele europene și internaționale;

3. identificarea necesităţii efectuării studiilor analitice în domeniile de activitate;

4. examinarea demersurilor şi petiţiilor conform legislaţiei, acordarea audienţei beneficiarilor;

5. avizarea proiectelor de acte legislative și normative, rapoartelor elaborate de alte autorităţi sau organizații;

6. elaborarea, fundamentarea şi dezvoltarea programelor şi proiectelor de politici în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei față de femei și violenței în familie, a traficului de fiinţe umane;

7. coordonarea metodologică a procesului de dezvoltare a serviciilor sociale adresate victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, subiecţilor violenţei în familie;

8. coordonarea metodologică a activităţii unităţilor gender din cadrul Grupurilor coordonatoare în domeniul gender ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, precum și a unităților gender din cadrul autorităților publice locale;

9. stabilirea parteneriatelor, în scopul prevenirii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

10. iniţierea şi elaborarea Acordurilor bilaterale în materie de repatriere şi protecţie socială a victimelor traficului de fiinţe umane;

11. coordonarea organizării campaniilor de informare și sensibilizare a populației în vederea prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie și a traficului de ființe umane, precum și eliminării stereotipurilor de gen și promovării egalității de șanse între femei și bărbați;

12. monitorizarea implementării legislației, documentelor de politică națională din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii și combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane;

13. elaborarea rapoartelor guvernamentale periodice conform prevederilor tratatelor internaţionale din domeniul de activitate;

14. elaborarea informaţiilor şi rapoartelor sectoriale conform politicilor şi planurilor de acţiuni aprobate;
promovarea recomandărilor primite de la comitetele şi consiliile specializate ale ONU şi Consiliului Europei, privind domeniile de activitate şi coordonarea procesului de implementare a acestora;

15. asigurarea implementării şi consolidării Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane (SNR);

16. coordonarea acţiunilor ce ţin de pregătirea şi demararea procedurilor de repatriere a adulţilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 948 din 07.08.2008 prin intermediul Unităţii Naţionale de Coordonare (UNC) al SNR;

17. acordarea asistenţei metodologice direcţiilor raionale, municipale, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) de asistenţă socială şi protecţie a familiei, echipelor multidisciplinare, asistenţilor sociali comunitari, precum şi prestatorilor de servicii din domeniu;

18. asigurarea activității de secretariat în conformitate cu cadrul regulatoriu aprobat a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi; Consiliului de coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și susținerea familiilor acestora sunt următoarele:

1. elaborarea și promovarea politicilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

2. elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;

3. elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ privind prestațiile de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

4. elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități;

5. asigurarea dezvoltării mecanismelor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;

6. monitorizarea implementării politicilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;

7. expertizarea și avizarea proiectelor de acte administrative, legislative, normative;

8. efectuarea analizelor implementării prevederilor tratatelor internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și a politicilor de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

9. efectuarea analizelor bunelor practici aplicate la nivel internațional în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități şi elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, inclusiv prin amendarea legislației;

10. coordonarea şi monitorizarea activității Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă și activității Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare;   

11. acordarea asistenţei metodologice Agenției Naționale Asistență Socială/structurilor teritoriale de asistenţă socială/organizațiilor neguvernamentale și altor instituții, organizații în implementarea legislaţiei din domeniu;

12. elaborarea rapoartelor naţionale periodice cu privire la implementarea Convenţiei ONU privind  drepturile persoanelor cu dizabilități și altor tratate, la componenta dizabilitate;

13. cooperarea cu organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare în vederea realizării programelor naționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;

14. informarea și consultarea persoanelor cu dizabilități, organizaţiilor neguvernamentale din domeniu și altor instituții interesate, despre drepturile acestora și politicile în domeniu, precum şi despre prevederile cadrului normativ din domeniu, inclusiv, prin organizarea și participarea la diferite evenimente și corespondența scrisă.

Sarcinile ministerul în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul protecției drepturilor copilului și familiilor cu copii sunt următoarele:

1. elaborarea și coordonarea procesului de implementare a politicilor de dezvoltare durabilă a sistemului de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii;

2. analizarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii şi elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora;

3. elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului și familiilor cu copii şi monitorizarea implementării acestuia;

4. exercitarea atribuțiilor de autoritate centrală desemnată în contextul implementării prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale şi Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;

5. analizarea rezultatelor monitorizării aplicării standardelor minime de calitate a serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

6. asigurarea dezvoltării mecanismelor de protecţie socială a familiei cu copii, copiilor în situație de risc și copiilor separați de părinți, precum și accesul acestora la servicii de asistenţă socială de calitate;

7. acordarea suportului metodologic pentru activitatea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

8. coordonarea metodologică a activității autorităţilor tutelare din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale de nivelul întâi şi nivelul al doilea;

9. Coordonarea și monitorizarea activităților în domeniul adopţiei;

10. asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice interesate la informaţia privind copiii luaţi în evidenţă pentru adopţie;

11. colectarea și analizarea informaţiei privind adopţiile naţionale şi internaţionale;

12. monitorizarea respectării drepturilor copilului în perioada preadopție şi postadopţie;

13. deținerea Registrului de stat al adopţiei, în condiţiile legii;

14. recepționarea și facilitarea examinării cererilor privind returnarea copiilor relocați ilegal de către părinți și/sau cererilor privind asigurarea accesului părinților la creșterea și educația copiilor în contextul prevederilor Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii;

15. organizarea, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a repatrierii şi măsurilor de protecţie a copiilor identificaţi fără însoţitori şi copiilor aflaţi în dificultate peste hotarele ţării;

16. promovarea măsurilor de prevenire a violenţei faţă de copil;

17. coordonarea implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;

18. coordonarea, în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale, a realizării programelor sociale de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii;

19. cooperarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;

20. acordarea asistenței metodologice structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi asociaţiilor obşteşti prestatoare de servicii în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;

21. colectarea, prelucrarea și analizarea informațiilor și datelor statistice în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii, elaborarea rapoarte în rezultatul analizelor efectuate;

22. elaborarea rapoartelor naţionale periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului și rapoarte privind implementarea prevederilor altor tratate/acorduri în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii.

Ordinul nr. 138 din 22 septembrie 2023 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea procesului de dezvolare și pilotare a Serviciului de asistență parentală profesionistă specializat pentru copii cu dizabilități severe”

Ordinul nr. 135 din 20 septembrie 2023 „ Cu privire la instituirea Grupurilor tematice de lucru pe baza obiectivelor generale ale PNPC și aprobarea Regulamentului de activitate al acestora”

Ordinul nr. 134 din 15 septembrie 2023 „Cu privire la aprobarea Managementului de caz în domeniul protecției copilului și Ghidului de suport pentru implementarea practică a acestuia”

Ordinul nr. 56 din 05 aprilie 2023 „Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare pe parcursul tranșelor III și IV prevăzute în Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (2022-2026), alocate în vederea finanțării Fondului de susținere a populației și a altor măsuri”

Ordin interministerial ”Cu privire la aprobarea Ghidului de aplicare practică a mecanismului de cooperare intersectorială prevăzut în HG nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”

Ordin nr. 65 din 12.09.2022 Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii

Ordinul comun al MMPS și MAI Privind unele măsuri de implementare a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.14 din 14 aprilie 2022

Ordinul MMPS nr. 36 din 05.05.2022 ”Cu privire la aprobarea modelului actului de evaluare rapidă a interesului superior al copilului aflat în situație de risc, venit de pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina” 

Ordinul nr. 18 din 15 februarie 2022 ”Cu privire la aprobarea Manualului operațional pentru funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor”

Ordin nr. 14_2022_Program de sprijin familial „Mellow Parenting”

Ordin nr. 05_2020_Regulament de activitate Centrul de plasament Soroca

Ordin nr. 570_2021_Modele de acte_L140

Ordin cu privire la aprobarea „Fișei de observare a bunăstării copilului, Fișei de evaluare a bunăstării copilului și a Fișei de planificare a acțiunilor pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului”

Ordinul nr. 112 din 16 decembrie 2022 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea Raportului statistic anual nr. 103 „Numărul copiilor aflați în situație de risc și copiilor separați de părinți”

Инструкция по заполнению годовой статистической формы №103 «Дети, находящиеся в ситуации риска, и дети, разлученные с родителями» (MS Excel)

Memorandum de cooperare cu universitățile din Moldova

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicilor în domeniul serviciilor sociale sunt următoarele:

1. elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul serviciilor sociale, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile;

2. monitorizarea politicilor publice și actelor normative în domeniul serviciilor sociale, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

3. examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

4. elaborarea propunerilor pentru strategiile sectoriale de cheltuieli, pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, a planului anual de activitate a Ministerului, Guvernului, planurilor strategice cu comunitățile și organismele internaționale, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea notelor informative;

5. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice agenților teritoriale de asistență socială și prestatorilor de servicii sociale publici și privați;

6. co-gestionarea/monitorizarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea domeniul serviciilor sociale;

7. realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul serviciilor sociale, întocmirea rapoartelor periodice privind executarea acestora.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul asistenței sociale a familiilor cu venituri mici și vârstnicilor sunt următoarele:

1. coordonarea procesului de analiză, elaborare și promovare a politicilor şi cadrului normativ în domeniul asistenței sociale (servicii și prestații sociale) pentru persoanele vârstnice,  familiile vulnerabile cu venituri mici și victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, ajutorului social, incluziunii sociale a persoanelor în etate, precum și avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu domeniul respectiv;

2. coordonarea procesului de analiză, elaborare și promovare a politicilor şi cadrului normativ în domeniul organizării și dezvoltării serviciilor adresate persoanelor vârstnice, inclusiv serviciului de îngrijire socială la domiciliu și cantinelor de ajutor social;

3. elaborarea cadrului normativ în domeniul prevenirii erorilor și fraudelor în implementarea legislației privind prestațiile și serviciile sociale;

4. coordonarea procesului privind aplicarea uniformă, la nivel național, a instrumentelor de lucru, mecanismelor sectoriale și intersectoriale în domeniul acordării prestațiilor de asistență socială adresate persoanelor adulte, persoanelor vârstnice, asigurării cu bilete de tratament balneo-sanatorial, îngrijirii sociale la domiciliu și cantinelor de ajutor social;

5. cooperarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică, precum și în procesul de realizare a programelor sociale în domeniul protecției familiilor defavorizate cu venituri mici, persoanelor aflate în dificultate și victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul protecției veteranilor sunt următoarele: 

1. elaborarea și promovarea politicilor şi cadrului normativ în domeniul protecției veteranilor, persoanelor asimilate veteranilor de război, veteranilor muncii, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl și a altor avarii cu radiație ionizantă, precum și membrilor familiilor acestora;

2. coordonarea procesului de elaborare, consultare și promovare a proiectelor de acte normative și documente de politici elaborate de alte autorități/instituții publice, precum și coordonarea procesului privind aplicarea uniformă la nivel național a instrumentelor de lucru, mecanismelor sectoriale și intersectoriale în domeniul protecției veteranilor, persoanelor asimilate veteranilor de război, veteranilor muncii, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl și a altor avarii cu radiație ionizantă și membrilor familiilor acestora;

3. asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi a compatibilităţii acestuia cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară.

Sarcinile de bază ale ministerului în vederea elaborării și promovării politicii de stat în domeniul asigurării sociale sunt următoarele:

1. elaborarea și promovarea cadrului legislativ și normativ în domeniul asigurărilor sociale, cu stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare;
2. elaborarea și promovarea cadrului normativ în vederea asigurării stabilității și sustenabilității sistemului public de asigurări sociale, precum și dezvoltarea acestuia;
3. asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi a compatibilităţii acestuia cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară;
4. asigurarea corespunderii politicilor elaborate cu strategiile şi programele naţionale şi racordarea politicilor existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
5. coordonarea sistemelor de securitate socială cu statele de destinație ale lucrătorilor migranți originari din Republica Moldova.

Linkuri utile