Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Servicii sociale

Programul de reducere a vulnerabilității energetice

Programul de reducere a vulnerabilității energetice „Ajutor la contor” a fost lansat în toamna anului 2022, cu scopul de a susține populația în contextul creșterii prețurilor la gaze naturale, energie termică și energie electrică.

Programul prevede acordarea compensațiilor în facturile pentru consumul de energie, în funcție de gradul de vulnerabilitate al gospodăriei și de tipul de energie utilizat, prin intermediul Fondul de reducere a vulnerabilității energetice.

Pentru a beneficia de compensații, gospodăriile se înregistrează pe platforma compensații.gov.md, iar ulterior, în baza venitului gospodăriei, cheltuielilor pentru energie, numărului de membri ai familiei etc., sunt repartizate pe categorii de vulnerabilitate energetică.

Mărimea compensațiilor pentru fiecare categorie de vulnerabilitate și tip de energie este stabilită de Guvern pentru fiecare perioadă rece a anului, ținându-se cont de costul energiei (gaze naturale, energie termică și energie electrică) la acel moment.

SERVICII SOCIALE PENTRU FAMILIILE/PERSOANELE DEFAVORIZATE

Programul de ajutor social

Familiile defavorizate beneficiază de suport din parte statului în cadrul Programului de ajutor social, prin intermediul prestațiilor Ajutor social și Ajutor pentru perioada rece a anului, acordate în funcție de veniturile familiilor.

Familiile eligibile pentru ajutorul social sunt, de asemenea, eligibile pentru ajutor în perioada rece a anului. Mărimea prestației de ajutor social variază în funcție de veniturile familiei, în timp ce ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă în cuantum fix de 700 lei, în perioada noiembrie-martie.

Cantinele de ajutor social

Cantinele de ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale și prestează servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile, asigurând prepararea şi servirea zilnică a unei mese de persoană, de obicei a prânzului, precum și transportarea gratuită la domiciliu a hranei pentru persoanele socialmente vulnerabile care, din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social.

Beneficiarii serviciului sunt: persoanele care au atins vârsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici); b) persoanele cu dizabilităţi; c) copiii până la vârsta de 18 ani (din familiile cu mulţi copii, din cele monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de organele teritoriale de asistenţă socială).

Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate este un serviciu social specializat, care are drept scop de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul prevenirii, limitării sau depăşirii situaţiilor de dificultate, în vederea prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.

SERVICII SOCIALE PENTRU COPII

Serviciul social „Asistenţa parentală profesionistă” este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist. Serviciul este prestat cel mult până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar dacă beneficiarul urmează studii liceale, până la finalizarea acestora, dacă nu este posibilă (re)integrarea sa în familie.

Scopul serviciului este de a oferi copilului îngrijire și educație într-un mediu familial substitutiv – în familia unui asistent parental profesionist, pentru o perioadă determinată de timp. Îngrijirea și educarea trebuie să corespundă cu necesitățile individuale ale copilului și să fie însoțită de facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului.

Serviciul social „Casa de copii de tip familial” este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator pentru o perioadă determinată de timp. Îngrijirea și educarea trebuie să corespundă cu necesitățile individuale ale copilului și să fie însoțită de facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului.

În casa de copii de tip familial pot fi plasaţi în acelaşi timp de la trei copii până la șapte copii. Copiii pot beneficia de acest serviciu până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar dacă sunt încadrați în sistemul educațional (licee, instituții de învățământ profesional tehnic sau superior), până la finisarea studiilor, fără a depăși vârsta de 23 de ani.

Serviciul social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc” este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc. Beneficiarii acestui serviciu sunt copiii cu vârsta între 10-18 ani, iar în cazul fraților – și copiii de cel puțin 6 ani. Serviciul poate fi prestat de structurile teritoriale de asistență socială sau de prestatori privați acreditați în acest scop.

Obiectivele serviciului sunt asigurarea condițiilor favorabile de îngrijire, educație și dezvoltare a copilului beneficiar conform particularităților sale individuale, într-un mediu de viață apropiat celui familial ideal. În acest sens, casele comunitare asigură găzduirea, întreținerea, alimentarea copiilor beneficiari și le oferă suport în procesul educațional, consiliere și reabilitare psihosocială, îndrumare și oportunități de petrecere a timpului liber și orientare profesională.

Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți” este un serviciu social specializat de îngrijire pentru o perioadă determinată a copiilor separați de părinți, inclusiv a copiilor care au fost victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului și copiilor cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta între 4 și 18 ani.

Scopul acestui serviciu social este protecţia temporară a copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială. Pentru aceasta, sunt asigurate condiții prielnice de îngrijire, educație și dezvoltare a copilului, potrivit nevoilor sale individuale, se promovează dezvoltarea abilităților și deprinderilor copilului, necesare pentru o viață independentă și se asigură accesul copilului la serviciile comunitare.

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un serviciu social specializat, care are drept scop asigurarea bunăstării copilului prin susţinerea familiei în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate și în vederea reintegrării copilului în familie.

Serviciul este prestat sub două forme: sprijin familial primar și secundar, ținându-se seama de necesitățile particulare ale fiecărei familii. Suplimentar, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar li se poate acorda un ajutor bănesc pentru o perioadă determinată de timp, în scopul asigurării condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau încadrarea acestuia în procesul educaţional.

SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Serviciul social „Asistență personală” are drept scop oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, pentru a-i ajuta să ducă o viaţă cât mai independentă în propria casă şi în comunitate.

Serviciul social „Locuinţă protejată” are ca scop asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, deprinderilor de autoservire,  în vederea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale.

Serviciul social „Casă comunitară” are ca scop îngrijirea permanentă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale şi dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a acestora, beneficiind de: cazare, asigurare a condiţiilor de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare, protecţie şi supraveghere a stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi suport permanent, condiţii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie.

Serviciul social „Echipa mobilă” este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe, inclusiv copiilor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cât şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării lui sociale.

Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, care oferă asistenţă timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus.

Serviciul social „Plasament familial pentru adulți” are drept scop oferirea asistenţei şi îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate în cadrul familiei asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora.

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” are drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin implicarea acestora în diferite activității distractive, culturale, sportive, ocupaționale, de dezvoltare a abilităților, asistență pentru respectarea igienei personale ș.a.

Serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz are drept scop facilitarea comunicării dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile când au nevoie de interpret pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile legitime. Prestarea Serviciului este asigurată de către Asociația Surzilor din RM, din mijloacele bugetului de stat, care sunt achitate prin intermediul Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale.

Linkuri utile