Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Informații utile privind măsurile de sprijin pentru angajatori și salariați în perioada pandemiei COVID-19

Compensațiile din bugetul de stat pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației prin vaccinare anti-COVID-19, se acordă  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, care poate fi accesată aici: https://bit.ly/3IMVq21

Pentru a solicita zile libere, salariatul depune către angajator o cerere de solicitare a zilelor libere pentru vaccinare. Ulterior, salariatul va prezenta certificatul de vaccinare.

 

Angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a compensației.

 

Pașii de accesare a formularului de solicitare a compensației:

 

1. Accesarea portalului raportare.gov.md;

 

2.Autentificarea agentului economic în sistem;

 

3.Accesarea compartimetului Declarații, Toate declarațiile;

 

4.Se selectează prima opțiune, Compensații aferente prevederilor HG 316/2021;

 

5.Apar listate formularele aferente fiecărei măsuri de susținere;

 

6.Se selectează formularul GCS21.

Zilele libere se acordă în baza cererii angajatului sau doar în baza certificatului de vaccinare prezentat angajatorului?

Dat fiind faptul că vaccinarea în Republica Moldova nu are caracter obligatoriu ci de recomandare, zilele libere se acordă la cererea salariatului. Pentru a solicita zile libere, salariatul depune angajatorului o cerere de solicitare a zilelor libere pentru vaccinare. Ulterior, salariatul va prezenta și certificatul de vaccinare. Totodată, în baza interconexiunii cu Registrul Electronic Național al vaccinelor, în mod automat va fi verificat faptul vaccinării persoanei.

Care sunt zilele libere acordate de angajator pentru fiecare doză de vaccin? Se acordă zi liberă din ziua vaccinării sau începând cu ziua imediat următoare?

În scopul prevenirii evenimentelor adverse post–imunizare, zilele libere se acordă salariaților în ziua vaccinării și ziua imediat următoare, pentru fiecare doză de vaccin efectuată.

Compensația se acordă angajatorului sau angajatului?

Compensarea salariului achitat de către angajator salariatului pentru zilele libere de vaccinare se compensează din bugetul de stat prin transferarea la contul direct angajatorului.

În baza căror documente depune angajatorul solicitarea la Ghișeul unic de raportare?

Solicitarea de compensare a salariului pentru zilele libere acordate pentru vaccinare se solicită prin completarea formularului de solicitare a compensării salariului, disponibil în ghișeul unic, raportare.gov.md, elaborat și aprobat de Serviciul Fiscal de Stat.

Cum se acordă zile libere dacă salariatul s-a vaccinat în timpul concediului de odihnă anual, concediul neplătit, concediului medical sau în perioada studiilor?

În cazul în care salariatul s-a vaccinat în perioada concediului de odihnă anual, concediului neplătit, concediului medical sau studiilor, ținându-se cont de scopul urmărit prin acordarea zilelor libere pentru vaccinare, acesta nu poate solicita zile libere, nefiind prezent la locul de muncă în ziua vaccinării, aflându-se în concediu plătit, neplătit, medical, etc.

Cum se acordă zile libere, dacă vaccinarea sau zilele libere la care are dreptul salariatul, coincid cu zilele de repaus sau cele de sărbătoare nelucrătoare?

În cazul în care ziua vaccinării și/sau ziua imediat următoare este zi de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul este obligat să acorde salariatului vaccinat zi liberă plătită, ziua lucrătoare imediat următoare ce urmează după ziua de repaus sau de sărbătoare.

Are dreptul salariatul să solicite alipirea acestor zile libere la concediul de odihnă anual sau în altă perioadă și în ce cazuri?

Salariatul nu are dreptul să solicite alipirea acestor zile libere la concediul de odihnă anual sau în altă perioadă. Reiterăm că scopul acordării zilelor libere pentru vaccinare este minimizarea sau evitarea evenimentelor de reacții adverse post-imunizare, care se înregistrează, de regulă, în ziua vaccinării sau în a doua zi după administrarea vaccinului.

Cu se reflectă zilele libere acordate pentru vaccinare in tabelul de pontaj?

Zilele libere acordate pentru vaccinare se indică ca zile libere, cu menținerea salariului (Ls).

Care este modalitatea de calculare a salariului mediu pe zi și în cit timp angajatorul va primi banii?

Salariul mediu pe zi se calculează  în conformitate cu prevederile HG nr. 426/2004,  pentru o zi lucrătoare. Conform pct. 15. din Anexa 3, plata compensației se efectuează până la data de 30 a lunii imediat următoare lunii în care a fost depusă solicitarea.

Daca salariul angajatului este mai mare de suma compensației, care este suma compensației oferite?

Cuantumul compensației salariului salariaților achitat pentru 2 zile libere acordate pentru vaccinare nu poate depăși 450 lei per zi. În cazul în care salariul salariatului este mai mare decât 450 lei, angajatorul este în drept să achite salariul mediu a persoanei calculat în modul stabilit de Guvern, prin Hotărârea nr. 426/2004, pentru o zi lucrătoare, însă statul va compensa doar 450 lei. Salariul mediu pe zi achitat pentru zilele de vaccinare reprezintă venituri impozabile și se declară prin darea de seamă în modul stabilit de legislația în vigoare (IPC 21), pentru luna în care a fost achitat.

Compensația de 450 lei rambursată din bugetul de stat nu se mai declara repetat ca venit impozabil, dat fiind faptul că a fost declarată pentru luna în care a fost achitată, fiind aplicate impozitele aferente salariului.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, salariații care au copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, beneficiază de zile libere și indemnizații din bugetul de stat, în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Pentru a beneficia de această măsură de susținere, salariații vor depune o cerere scrisă la angajator și declarație pe propira răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul din părinți.

 

Cererea va include obligatoriu și următoarele date:

 

-numărul de identificare de stat al copilului (IDNP);

 

-numele și prenumele copilului;

 

-instituția de învățământ unde învață copilul;

 

-intervalul de timp al lunii în care au fost acordate zilele libere pentru care se solicită indemnizația;

 

-numărul de zile libere pentru care se solicită indemnizația;

 

-mențiunea „soțul/soția a solicitat zile libere pentru același motiv – da/nu/nu se aplică”.

 

Ulterior, angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a indemnizației.

 

Pașii de accesare a formularului de solicitare a indemnizației:

 

1.Accesarea portalului raportare.gov.md;

2.Autentificarea agentului economic în sistem;

3.Accesarea compartimetului Declarații, Toate declarațiile;

4.Se selectează prima opțiune, Compensații aferente prevederilor HG 316/2021;

5.Apar listate formularele aferente fiecărei măsuri de susținere;

6.Se selectează formularul IZL21.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PRIVIND IMPLEMENTAREA HOTARÎRII GUVERNULUI NR. 316/2021

Ce categorii de salariați sunt eligibili pentru acordarea indemnizației din bugetul de stat?

Conform pct. 3 a HG 316/2021 sunt eligibili salariații care au copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, angajați la unități, cărora le sunt acordate zile libere pentru supravegherea copiilor în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică ca urmare a instituirii măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației:

1) părinți sau tutori ai copiilor în vârstă de până la 12 ani, înregistrați în cadrul unei instituții de învățământ;

2) părinți sau tutori ai copiilor cu dizabilități, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ.

 

Cum poate beneficia părintele/tutorele de această indemnizație?

Conform pct. 5. Din HG 316/2021 Indemnizația pentru zile libere se acordă salariaților menționați la pct. 4 la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator. Cu excepția familiilor monoparentale sau a tutorelui care va supraveghea copilul în perioada menționată, salariații, la cererea de acordare a zilelor libere în condițiile art. 781 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, atașează o declarație pe proprie răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul dintre părinți.

 

Care este procedura prin care angajatorul poate solicita acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru angajați?

Conform pct. 8 din HG 316/2021 Angajatorul, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

 

Care este cuantumul indemnizației acordate?

Conform pct. 16 din HG 316/2021, cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.


Dacă 50% din salariul de bază al angajatului pentru o zi este mai mare de 150 lei pe zi, care este suma compensației oferite?

În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi este o sumă mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform Articolului 781, alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat conform punctului 16 din prezentul Regulament.


În cât timp se va efectua plata indemnizației?

Conform pct. 21 din HG 316/2021 plata indemnizație se va efectua de către CNAS, până la data de 15 a lunii următoare, lunii în care a fost depusă solicitarea de către angajator.

 

Cum se reflectă zilele libere acordate pentru părinții care au copii până la 12 ani și cu dizabilități în tabelul de evidență a timpului de muncă?
În temeiul art. 106 al Codului Muncii nr. 154/2003, angajatorul este obligat să ţină evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, astfel pentru a facilita modul de evidență a timpului de muncă, prin Convenția Colectivă (nivel național) nr. 17 din 28 februarie 2020, a fost aprobat cu caracter de recomandare modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă. În contextul celor expuse supra, Ministerul recomandă angajatorilor să completeze Tabelul dat, cu încă a coloană cu textul „Zile libere”, și la compartimentul Note se va completa cu mențiunea „Zile libere, conform art. 781 al Codului muncii și Anexei nr. 1 al HG nr. 316/2021” sau o altă formă stabilită de angajator.

Indemnizația pentru șomajul tehnic se oferă salariatului aflat în șomaj tehnic, instituit de angajator, în baza ordinului intern, ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică sau ca urmare a declarării stării de urgență, asediu sau de război, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Pentru a beneficia de indemnizația acordată de stat în cazul instituirii șomajului tehnic, angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care a fost stabilit șomajul tehnic, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a indemnizației.

 

Pașii de accesare a formularului de solicitare a compensației:

 

1.Accesarea portalului raportare.gov.md;

2.Autentificarea agentului economic în sistem;

3.Accesarea compartimetului Declarații, Toate declarațiile;

4. Se selectează prima opțiune, Compensații aferente prevederilor HG 316/2021

5.Apar listate formularele aferente fiecărei măsuri de susținere;

6.Se selectează formularul IST21.

Care este modul de stabilire a cuantumului indemnizației pentru șomaj tehnic acordată din bugetul de stat?

Cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.

 

Dacă salariul de bază al salariatului pentru o zi este mai mare de 150 de lei, care este suma indemnizației oferite?

În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat.

 

Cum se declară cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic achitate de angajator?

Cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic achitate de angajator se declară prin darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și reprezintă baza de calcul pentru impozitele aferente plăților salariale.

În conformitate cu Hotărârea Nr. 333/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă, salariații cu regim de activitate redusă, stabilită în condițiile art. 97² din Codul muncii al Republicii Moldova, beneficiază de un ajutor din partea statului.

Pentru solicitarea regimului de activitate redusă, angajatorul completează pe proprie răspundere formularul de solicitare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru instituirea regimului de activitate redus și îl depune prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md.


Totodată, pentru a stabili regimul de activitate redusă, agentul economic trebuie să dispună de următoarele documente: acordul scris al salariaților, în cazurile prevăzute la art. 972 alin. (1) lit. b) din Codul muncii al Republicii Moldova și opinia reprezentanților salariaților, în cazurile prevăzute la art. 972 alin. (1) lit. b) din Codul muncii al Republicii Moldova.


Formularul de solicitare a angajatorului este recepționat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin conexiunile cu Ghișeul unic de raportare electronică – raportare.gov.md. În baza formularului de solicitare și a declarației, ANOFM emite decizia de acceptare sau refuz al regimului de activitate redusă și informează angajatorul prin email despre decizia adoptată.


Angajatorul va completa lunar pe proprie răspundere cererea de solicitare a ajutorului semnată și o va depune prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, în luna imediat următoare a lunii în care a fost prestată munca în regim de activitate redusă, până la data de 25 a lunii, iar ANOFM îi va achita angajatorului, până la data de 15 a lunii următoare lunii în care a fost recepționată cererea, ajutorul pentru salariații cu regim de activitate redusă.

Ce este regimul de activitate redusă?

Regimul de activitate redusă se referă la un regim de activitate cu timp de muncă săptămânal redus, cu cel mult 50%, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul efectiv al salariaților din cadrul unității.

 

În ce condiții se stabilește regimul de activitate redusă?

Regimul de activitate redusă se stabilește de către angajator, după cum urmează:

-în mod unilateral – în caz de stare de urgență, de asediu și de război, potrivit art. 66 lit. m) din Constituția Republicii Moldova sau în caz de stare de urgență în sănătate publică

-cu acordul scris al salariaților vizați – în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformarea, restructurarea ori modernizarea întreprinderii sau orice alte circumstanțe cu caracter excepțional.

 

Pentru ce perioadă de timp se poate stabili regimul de activitate redusă?

Regimul de activitate redusă se stabilește pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an.

 

Ce categorii de angajatori pot solicita compensații din partea statului pentru angajații cu regim de activitate redusă, în temeiul HG 333/2021?

Toți angajatorii, cu excepția categoriilor menționate în articolul 5 al HG sus-menționate.

 

Cum se calculează cuantumul ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă?

Cuantumul lunar al ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă se calculează în regim automatizat prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică, după formula stabilită în pct. 24 a Hotărârii citate.

 

Care este cuantumul ajutorului?

Cuantumul ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă pe zi nu poate depăși 50% din cuantumul salariului mediu pe economie pe zi, prognozat pentru anul în curs.