Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Despre minister

Ministerul Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate. În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.

Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la punctul 6, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Domenii de activitate:

1) muncă;

2) protecţie socială;

3) demografie;

4) egalitate de gen, prevenirea și combaterea violenței în familie, prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și reabilitarea victimelor infracțiunilor.

Funcţii de bază:

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la punctul 6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanţi relevanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri;
2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la punctul 6;
3) monitorizarea scorului şi a poziţiei Republicii Moldova în cadrul indicatorilor şi clasamentelor internaţionale care ţin de domeniile sale specifice şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora;
4) alinierea politicilor sectoriale conform capitolelor de aderare la Uniunea Europeană în vederea elaborării Contribuției Republicii Moldova la Pachetul anual de extindere al Uniunii Europene și a pregătirii graduale pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
5) implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
6) monitorizarea percepţiei cetăţenilor şi agenţilor economici cu privire la politicile publice, actele normative şi activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acesteia;
7) monitorizarea calităţii politicilor publice şi actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă şi sectorul privat;
8) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la punctul 6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
9) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;
10) elaborarea, aprobarea şi implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la punctul 6, a planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
11) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;
12) asigurarea gestionării alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului în conformitate cu principiile bunei guvernări;
13) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
14) asigurarea, prin intermediul instituțiilor din subordine, a prestării serviciilor în domeniile de competență ale Ministerului;
15) gestionarea, în condiţiile legii, a programelor internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformelor sistemelor de ocupare a forței de muncă și de protecţie socială;
16) ținerea Registrului de stat al personalului din sistemul de asistență socială în conformitate cu Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;
17) organizarea sistemului de dezvoltare profesională a personalului din domeniul asistenței sociale
18) exercitarea altor funcţii specifice.

Ministerul Muncii și Protecție Sociale a fost creat în baza Hotărârii de Guvern nr.149/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Linkuri utile